Vimmbox
ourotchabu
Sallam Tembia Kotokolibia this is your platform calling vimbox .com will be providing you the fomouse of kotokoli tem language programs like tem kunum grammar.
2 Abonnenten
There are no media yet.

Images

Music

Blogs

By
ourotchabu

KOTOKOLI TEM LANGUAGE proverbs in Arabic
is just for fan for kotokoli tem language
1 month ago
79 views
By
ourotchabu

KOTOKOLI TEM LANGUAGE
https://www.youtube.com/channel/UC-gsAtmeN_PYrmzK1sMOxVQ kotokoli tem language channel on youtube warch and lean more more soscribe with that channel fist we will get back to you soon
1 month ago
57 views
By
ourotchabu

Aduwe Temda
Kotokoli tem language«Hypotheses on the origin and the meaning of the word- The origins of Tchaoudjo according to a tradition»28 tem proverbs collected in 1970 in KadambaraKotokoli.blogspot.com1Cɛnɩŋa baa káláwá ná ketéréniika.The leper has nothing to do with a ring.Leprosy is a disease that corrodes your fingers.2In this case, ka dán zaḿ alikisánɩIf the fly can not satisfy the leper, it will not reach the butcher.The wounds of the leper are so purulent that the fly can do without meat from the butcher.3Ɖugoogoore tán dʋlʋ táárɛ tɔnɖɛA scream does not pierce the skin of an antelope.We must not be content with talking, we must act.4Ba zʋwáana nya nɛ, nyáa sɩ sɩ Caaváádɩ cɔɔ bolíniAs you are carried, you do not realize that Chavadé is far away.Chavadé is a village tem not far from Sokodé the chief town of the kingdom.5Woríya ndʋʋ waa na ɖɛɛdɛlɛsɩɖɛ nɛ, sɩ sɩ bɔ kɔná yɩ ɩwɛɛlɛɛ bíyaBeneficiary of a generous reception, the hunchback asks to be brought his grandchildren.The beggar (here a hunchback) is always tempted to abuse the generosity of his benefactors.6A kadaadɩya na kodoovonúm na ɖeezí sɔkɔrɔ sɩ sɩ kʋvʋlʋmɩnɩ nɖɔɔ!We do not have the right to fault the millet dough because it is black or to give the yam paste reason because it is white.Justice must be equal for all.7Fɔɔ tán nyasɩ ko bu bɩ tála mʋʋrɛThe dog does not bite his little one to the bone.We are less severe towards his people.8Kutoluú tɛn yɛɛná adɛ baanáButtocks do not have an interest in getting angry with the ground.One must know how to forgive when there are interests to be safeguarded.9Ʋgɔm tɛn zɛlɩ ɩsɩɖʋ na nʋvɔ njɔThe stranger is not the one to whom he returns to seize a body to bury by the feet.The body of the deceased is led to his grave with his feet in front. The stranger who does not know where the cemetery is, does not have to take it on the side of the feet.10Abɔnɩ jɔ bú tán zɩḿ nyɔɔsɩWith an old woman, a child never dies of hunger.Grandmothers are supposed to spoil children. One does not die of thirst near a source.11A súu wɛ, na bɔ tɔɔ kelimbíréeIf there is guinea fowl, why eat chicken?We always aim for the best.12Bú tán mʋzʋ ɩ jaa lábááwʋ bɩ ka ʋ gɔɔ wɛAs long as his mother lives, the infant will not be forced to suckle his father's purse.Necessity can lead you to accept what you deem hateful in ordinary times.13Bɛ rɛŋɛná maarɩ wúro na na nyán gbaarɩnáa kɔlɔŋááaWhy bother to look over the wall at a leopard being driven into the public square?You have to know how to be patient.14A siḿka waa yáa tɛɛwʋ, ka gʋjʋʋ ndáá gɛ bɩn dɛmThe bird that likes to bring rain will have it on his head.We harvest what we sowed.15Buwá wenka ko zumáa nɛ, kán gbɔwʋ kʋ ʋrʋIt is when a river is calm that it can be dangerous for the man.The clothes do not make the man.16Ʋrʋ wen zewɔɔ fálálááwʋ ndaá, ɩɩɛ ɛɛɖɔʋɛɛ, ɩɖɔʋɛɛɛɛWhen someone runs in quackgrass, he is either pursued or pursuing.17Faala cɔwʋ́ gɛ fɩ́nɖɛ nuudi18Cangbɔ́ɔ ndɛ́lɛ mɔɔná kɔ nɔɔ́19Kelimbíre wɛ́n bɛɛ́ nyɛ́ bɛɛŋɩ́ gɛ́ na ɖɩ lɛ́ɛ́ wáámɩ́lɛ nyɛ́ ndɛ́20Kɔjɔɔrɩya ɖíi tán nɩɩ sɩnɖáázɩ

21N ɖɔɔndɩ báárɛ tán maazɩ22Aa zɛ́ɛ nɛ́ a da lɩ́ɩ núm, hálɩ atenka

23Ba vɩ́nɛ lééléé nɛ́ ba da na wɩlásɩ hálɩ bo24Kɔzɔŋa tén zéé na ka lʋ́rʋ gaalangáálɔɔ́25 Bán jɩɩdɩ́ sɩ sɩ gúúní waa zɩ́, gúúní ta lʋ́rʋ yáá26Bíya ɖɔɔndɩ gɛ agala ŋmanɖʋ́27A bén zewɔ́ɔ fɔ́ɔ, ka nyɩ sɩ ka galá rɔɔzɩ́ gɛ́28A nyéé ɖíízi njɛm mʋ́tʋ, nyán lɩɩná kʋ yɩ ɖaawɔ́rɔ́

Researched1 month ago
42 views
By
ourotchabu

KOTOKOLI TEM LANGUAGE
Kotokoli Tem Language is an platform that brings you A kotokoli Tem cultures like Tem kunum and it own Grammar Alphabetics proverbs wisdoms of tem we re doing All just because of our children and their future so just keep you eyes on us and see what you have never see before and Hear what you have Ever Heard before Kotokoli Tem Language All is About you .
1 month ago
34 views
By
ourotchabu

kotokolibia Tembia na bayiraa
In the Beginning of Traditions of kotokoli tem kunum people will be hearing some names that people use be calling some of kotokoli tembia expmle like this name ( Ouro ) what that name means to us it means chef or king in kotokoli tem language second name like this ( Tchabu ) what that also means to us it means that someone who is searching for hes own so kotokoli people called him Tchabu if you also look into writing you will see that there,s two word Tcha and Bu tcha means searcher and Bu means son we have the kind of those names in kotokoli Tem kunum in addition not All kotokoli we use be calling like that if you hear someone calling ouro it means that person ground fathers was from the chieftancy home and that person will be chief or king one day some are also wring it this way Wuro is All the same pronunciation but different wring and according to our tem kunum history there,s thousands of this name in world calling peolple like that like Ouro kpakpaturu Ouro Tchedree Ouro Tchabu Ouro Buwa Ouro Gbnagbna Ouro Akondo Ouro Agoro Ouro Bangna Ouro Zabgaba Ouro buree Ouro nimini Ouro Agnoro Ouro seemo Ouro bawee Ouro samoo Ouro doo Ouro Tikpe Ouro Chalawee Ouro Djobo Ouro Ayevaa ouro Tchkalaa Ouro Dadudu Ouro Sasawa Ouro Tinmbodee Ouro Gazaza Ouro Leem Ouro kpandee Ouro kponjoo Ouro bgabgagba Ouro parantii Ouro Bgan bgna Ouro Nana Ouro samuu Ouro subhana Ouro Dakulkul Ouro kpazu Ouro mudada Ouro jamu Ouro Kamu Ouro and many more we will all writethe names here in the next of our post Thank you All god blass Tembia kotokolibia.
1 month ago
30 views
By
ourotchabu

kotokoliwa dee business
follow this link https://pub.poptimize.net/user/register/853 you will Thank god.
1 month ago
23 views
By
ourotchabu

kotokolibia na bayiraa part two
continuation of kotokolibia na bayiiraa kotokolis with their names you have to take five minutes to read my contents with talented writer author thinker of kotokolis also thinker about kotokoli tem kunum we have said that when you someone is calling (Ouro )in Africa or in europe or uk or in usa or in togo or in Ghana benin or nigeria in rest of other places in world it means that name owner is from cheitancys home the is a king or chief or his grandfather was a king before he get birth so they have to name the child as a chief or king name as well if baby boy they named him (ouro) if is a baby girl ( Allaouro am here talking about the men first before the women that topic is coming soon soon the names will starts now (ouro Agnoroo)(ouro Agoroo)(ouro Atakura)(ouro Takpara)(ouro zinbiri)(ouro waani)(ouro Isso)(ouro samuuwee) (ouro buuwaa)(ouro nimaami)(ouro nimini)(ouro nibaawu)(ouro namara)(ouro sama)(ouro nigbowu)(ouro suuzii)(ouro gunni)(ouro maarii)(ouro Apuu)(ouro Liimm)(ouro adee)(ouro kidiwuu)(ouro bagne)(ouro konkozee)(ouro nibiou)(Alpha ouro)(ouro seemoo)(ouro samaawuu)(ouro mizoo)(ouro biaallasolee)(ouro Akondo)(ouro salalaa)(ouro zangaba)(ouro Tchalani) (ouro babayoo)(ouro Daduduu)(ouro Adeenii)(ouro kazayii)( ouro tchakalaa)(ouro daaruu)(ouro Kpachaa)(ouro basio)(ouro sioo)(ouro bayadaa)(ouro daadallaa)(ouro tovonum)(ouro mazimna isso)(Ayevaa)(ouro liika)(ouro samiree)(ouro bakuzaa)(ouro Lalani)(ouro Lani)(ouro Laaruu)(Tcha ouro)(Tchadaa ouro)(ouro dabilbili)(ouro kpazaa)(ouro Akpandaa)( Akpandee ouro)( ouro Alheri )(ouro kisoo)( ouro mazuwee)( ouro Acha)( ouro Abgnazaa)(ouro samonu)(ouro alkachi)(ouro 0(dazzaa)(ouro tchabu)(Tchabu ouro)(ouro kajika)(ouro kooli)(ouro nadeii)(ouro maluwa)maluwa ouro) Tem ouro)(ouro tem)(ouro bavaa)(ouro isso vallee)(ouro kamuu)(ouro dibodiboo)(ouro Allaa)(ouro bio)(ouro kuraa)(ouro isso wee)(ouro kuboni)(ouro badassaa)(ouro baazaa)(ouro kabozee)(ouro jalaatu)(ouro faruu)(ouro baaruu)(ouro naaruu)(ouro kavuga)(ouro daadeenii) the rest of names will be here you in our next post god blass kotokolibia tembia and kotokoli tem kunum na kideenaa kotokoli tem language all is about you tembu.
1 week ago
17 views
By
ourotchabu

Kotokoli tem kunum kpalam
kotokoli tem kunum is very easy to learn but sometimes kotokoli tem grammar is a problem for some us as we already said that kotokolitem kunum faarasi means grammar or mizanbo sentences of kotokoli tem kunum tem kunun will be you with here forever ouro tchabu is ready to that for our mothers and fathers sake even tem kunum dictionary tchabu is steel writing it until we finish it will also be with here this kotokoli tem language is different then the others everything is with us here in this blog and on our website in fact today we be very serious about our children and tem kunum we re abandoning our tem cultures and we're behind some peoples own think well dear brother kotokoli tem language our grandfathers did not kill it why are killing it in houses and am asking why your name exists and your tem kunum is dead now your name kotokolibu you don't understand your own language your is tembu you don't understand your own tem kunum anything god gave it you here he will surely ask you about it tomorrow so ouro tchabu is saying what we have been seeing people doing my contents are everywhere to read don't miss my contents because they re very important that,s why am here with my contents Thanks for reading .
1 month ago
15 views
By
ourotchabu

kotokoli tem language logos
Today i want people to know about my all of my kotokoli tem language logos when you see one of them somewhere it mean that is my .
1 month ago
14 views
By
ourotchabu

kotokolibia tembia nabayeraa in german language traslated by ouro tchabu
https://twitter.com/Ourotchabu Am Anfang der Traditionen von Kotokoli tem kunum Menschen werden einige Namen hören, die es bedeutet, Koch oder einige Kotokoli tembia expmle wie diesem Namen (Ouro), was dieser Name bedeutet für uns, rufen Menschen nutzen werden König in Kotokoli tem Sprache zweiten Namen wie folgt aus (Tchabu), was das auch für uns bedeutet es bedeutet, dass jemand, der für hes sucht besitzen so Kotokoli Menschen ihn Tchabu genannt, wenn Sie auch in schauen schreiben Sie, dass es sehen werden,s zwei Wort bedeutet Tcha und Bu tcha Sucher und Bu bedeutet Sohn wir die Art dieser Namen in Kotokoli Tem kunum zusätzlich nicht alle Kotokoli wir so verwenden anrufen, wenn Sie jemanden anrufen hören ouro es bedeutet, dass Väter Person Boden aus die war chieftancy Haus und diese Person wird es Chef oder ein Tag König einige sind auch wringen sein, um diese Art und Weise Wuro ist die All gleiche Aussprache, aber unterschiedliches auspressen und nach unserer tem kunum Geschichte gibt,s Tausende von diesem Namen in der Welt peolple so wie Ouro kpakpaturu Ouro Tchedree Ouro Tchabu Ouro Buwa Ouro Gbnagbna Ouro Akondo Ouro Agoro Ouro Bangna Ouro Zabgaba Ouro buree Ouro Aufruf nimini Ouro Agnoro Ouro SEEMO Ouro bawee Ouro Samoo Ouro doo Ouro Tikpe Ouro Chalawee Ouro Djobo Ouro Ayevaa ouro Tchkalaa Ouro Dadudu Ouro Sasawa Ouro Tinmbodee Ouro Gazaza Ouro Leem Ouro kpandee Ouro kponjoo Ouro bgabgagba Ouro parantii Ouro Bgan bgna Ouro Nana Ouro samuu Ouro subhana Ouro Dakulkul Ouro kpazu Ouro mudada Ouro jamu Ouro Kamu Ouro und viele mehr werden wir alle writethe Namen hier im nächsten unserer Post Vielen Dank an alle Gott Blass Tembia kotokolibia.
3 weeks ago
9 views
By
ourotchabu

kotokoli tem in Arabic by ouro tchabu
htttps://twitter.com/Ourotchabu في بداية تقاليد كوتوكولي تيم kunum الناس سوف يسمع بعض الأسماء التي يستخدمها الناس أن استدعاء بعض expmle tembia كوتوكولي مثل هذا الاسم (أورو) ما يعني أن اسم لنا فهذا يعني طاه أو الملك في كوتوكولي لغة تيم الاسم الثاني مثل هذا (Tchabu) ماذا يعني ذلك أيضا لنا فهذا يعني أن الشخص الذي يبحث عن ل[هس تملك الناس كوتوكولي ما يسمى له Tchabu إذا نظرت أيضا في كتابة سترى أن هناك،الصورة اثنين من كلمة Tcha وبو tcha تعني الباحث وبو يعني ابن لدينا نوع من تلك الأسماء في كوتوكولي تيم kunum بالإضافة ليس جميع كوتوكولي التي نستخدمها تكون الدعوة من هذا القبيل إذا سمعت أحدهم ينادي أورو وهو ما يعني أن الآباء الأرض شخص كان من سوف رئاسة القبائل الداخل وهذا الشخص أن يكون الرئيس أو الملك يوم واحد بعضها أيضا انتزاع الامر بهذه الطريقة Wuro هو كل نفس النطق ولكن انتزاع مختلفة وفقا لدينا تيم التاريخ kunum هناك،الصورة الألاف من هذا الاسم في عالم الدعوة peolple من هذا القبيل مثل أورو kpakpaturu أورو Tchedree أورو Tchabu أورو بووا أورو Gbnagbna أورو Akondo أورو أغورو أورو بانجنا أورو Zabgaba أورو buree أورو nimini أورو Agnoro أورو SEEMO أورو bawee أورو SAMOO أورو دو أورو Tikpe أورو Chalawee أورو Djobo أورو Ayevaa أورو Tchkalaa أورو Dadudu أورو Sasawa أورو Tinmbodee أورو Gazaza أورو الليم أورو kpandee أورو kponjoo أورو bgabgagba أورو parantii أورو BGAN bgna أورو نانا أورو samuu أورو سبحان أورو Dakulkul أورو kpazu أورو mudada أورو jamu أورو كامو أورو والعديد من نحن جميعا writethe أسماء هنا في القادم من آخر لدينا شكرا لكم جميعا الله بلاس Tembia kotokolibia
3 weeks ago
7 views
By
ourotchabu

kotokolibia tembia in italian language by ouro tchabu
</a>ps://twitter.com/Ourotchabu In principio delle Tradizioni di Kotokoli tem kunum persone saranno udito alcuni nomi che la gente usa essere chiamando alcuni dei expmle tembia Kotokoli come questo nome (Ouro) ciò significa che il nome a noi significa cuoco o re, in lingua Kotokoli tem secondo nome come questo (Tchabu) che cosa significa anche per noi vuol dire che qualcuno che è alla ricerca di hes propria gente così lo chiamavano Kotokoli Tchabu se si guarda anche a scrivere si vedrà che c'è,s due parole Tcha e Bu Tcha significa ricercatore e Bu significa figlio abbiamo il tipo di quei nomi in Kotokoli Tem kunum in aggiunta non tutti Kotokoli che usiamo essere chiamata in quel modo se si sente qualcuno che chiama ouro vuol dire che la persona padri terreno era dal casa chieftancy e che la persona sarà capo o re uno giorno alcuni sono anche strizzare in questo modo Wuro è tutto la stessa pronuncia ma diverso strizzare e secondo la nostra storia tem kunum lì,s migliaia di questo nome nel mondo chiamano peolple del genere come Ouro kpakpaturu Ouro Tchedree Ouro Tchabu Ouro Buwa Ouro Gbnagbna Ouro Akondo Ouro Agoro Ouro Bangna Ouro Zabgaba Ouro Buree Ouro Nimini Ouro Agnoro Ouro SEEMO Ouro bawee Ouro Samoo Ouro doo Ouro Tikpe Ouro Chalawee Ouro Djobo Ouro Ayevaa Ouro Tchkalaa Ouro Dadudu Ouro Sasawa Ouro Tinmbodee Ouro Gazaza Ouro Leem Ouro kpandee Ouro kponjoo Ouro bgabgagba Ouro parantii Ouro Bgan bgna Ouro Nana Ouro samuu Ouro Subhana Ouro Dakulkul Ouro kpazu Ouro mudada Ouro jamu Ouro Kamu Ouro e molti altri saremo tutti writethe nomi qui nel prossimo del nostro post che ringraziare tutti i dio Blass Tembia kotokolibia
3 weeks ago
7 views
By
ourotchabu

kotokoli tem aduwee proverbs in english traslated by ouro tchabu
1 Cɛnɩŋa baa káláwá ná ketéréniika.

The leper has nothing to do with a ring.

Leprosy is a disease that corrodes your fingers.

2

In this case, ka dán zaḿ alikisánɩ

If the fly can not satisfy the leper, it will not reach the butcher.

The wounds of the leper are so purulent that the fly can do without meat from the butcher.

3

Ɖugoogoore tán dʋlʋ táárɛ tɔnɖɛ

A scream does not pierce the skin of an antelope.

We must not be content with talking, we must act.

4

Ba zʋwáana nya nɛ, nyáa sɩ sɩ Caaváádɩ cɔɔ bolíni

As you are carried, you do not realize that Chavadé is far away.

Chavadé is a village tem not far from Sokodé the chief town of the kingdom.

5

Woríya ndʋʋ waa na ɖɛɛdɛlɛsɩɖɛ nɛ, sɩ sɩ bɔ kɔná yɩ ɩwɛɛlɛɛ bíya

Beneficiary of a generous reception, the hunchback asks to be brought his grandchildren.

The beggar (here a hunchback) is always tempted to abuse the generosity of his benefactors.

6

A kadaadɩya na kodoovonúm na ɖeezí sɔkɔrɔ sɩ sɩ kʋvʋlʋmɩnɩ nɖɔɔ!

We do not have the right to fault the millet dough because it is black or to give the yam paste reason because it is white.

Justice must be equal for all.

7

Fɔɔ tán nyasɩ ko bu bɩ tála mʋʋrɛ

The dog does not bite his little one to the bone.

We are less severe towards his people.

8

Kutoluú tɛn yɛɛná adɛ baaná

Buttocks do not have an interest in getting angry with the ground.

One must know how to forgive when there are interests to be safeguarded.

9

Ʋgɔm tɛn zɛlɩ ɩsɩɖʋ na nʋvɔ njɔ

The stranger is not the one to whom he returns to seize a body to bury by the feet.

The body of the deceased is led to his grave with his feet in front. The stranger who does not know where the cemetery is, does not have to take it on the side of the feet.

10

Abɔnɩ jɔ bú tán zɩḿ nyɔɔsɩ

With an old woman, a child never dies of hunger.

Grandmothers are supposed to spoil children. One does not die of thirst near a source.

11

A súu wɛ, na bɔ tɔɔ kelimbírée

If there is guinea fowl, why eat chicken?

We always aim for the best.

12

Bú tán mʋzʋ ɩ jaa lábááwʋ bɩ ka ʋ gɔɔ wɛ

As long as his mother lives, the infant will not be forced to suckle his father's purse.

Necessity can lead you to accept what you deem hateful in ordinary times.


13

Bɛ rɛŋɛná maarɩ wúro na na nyán gbaarɩnáa kɔlɔŋááa

Why bother to look over the wall at a leopard being driven into the public square?

You have to know how to be patient.

14

A siḿka waa yáa tɛɛwʋ, ka gʋjʋʋ ndáá gɛ bɩn dɛm

The bird that likes to bring rain will have it on his head.

We harvest what we sowed.

15

Buwá wenka ko zumáa nɛ, kán gbɔwʋ kʋ ʋrʋ

It is when a river is calm that it can be dangerous for the man.

The clothes do not make the man.

16

Ʋrʋ wen zewɔɔ fálálááwʋ ndaá, ɩɩɛ ɛɛɖɔʋɛɛ, ɩɖɔʋɛɛɛɛ

When someone runs in quackgrass, he is either pursued or pursuing.17

Faala cɔwʋ́ gɛ fɩ́nɖɛ nuudi

18

Cangbɔ́ɔ ndɛ́lɛ mɔɔná kɔ nɔɔ́19

Kelimbíre wɛ́n bɛɛ́ nyɛ́ bɛɛŋɩ́ gɛ́ na ɖɩ lɛ́ɛ́ wáámɩ́lɛ nyɛ́ ndɛ́20

Kɔjɔɔrɩya ɖíi tán nɩɩ sɩnɖáázɩ
21

N ɖɔɔndɩ báárɛ tán maazɩ

22

Aa zɛ́ɛ nɛ́ a da lɩ́ɩ núm, hálɩ atenka
23

Ba vɩ́nɛ lééléé nɛ́ ba da na wɩlásɩ hálɩ bo24

Kɔzɔŋa tén zéé na ka lʋ́rʋ gaalangáálɔɔ́

25 Bán jɩɩdɩ́ sɩ sɩ gúúní waa zɩ́, gúúní ta lʋ́rʋ yáá

26

Bíya ɖɔɔndɩ gɛ agala ŋmanɖʋ́

27

A bén zewɔ́ɔ fɔ́ɔ, ka nyɩ sɩ ka galá rɔɔzɩ́ gɛ́

28

A nyéé ɖíízi njɛm mʋ́tʋ, nyán lɩɩná kʋ yɩ ɖaawɔ́rɔ́
Researched
1 week ago
4 views