Vimmbox

kotokoli tem aduwee proverbs in english traslated by ouro tchabu

Mar 09, 2019

79 views


1 Cɛnɩŋa baa káláwá ná ketéréniika.

The leper has nothing to do with a ring.

Leprosy is a disease that corrodes your fingers.

2

In this case, ka dán zaḿ alikisánɩ

If the fly can not satisfy the leper, it will not reach the butcher.

The wounds of the leper are so purulent that the fly can do without meat from the butcher.

3

Ɖugoogoore tán dʋlʋ táárɛ tɔnɖɛ

A scream does not pierce the skin of an antelope.

We must not be content with talking, we must act.

4

Ba zʋwáana nya nɛ, nyáa sɩ sɩ Caaváádɩ cɔɔ bolíni

As you are carried, you do not realize that Chavadé is far away.

Chavadé is a village tem not far from Sokodé the chief town of the kingdom.

5

Woríya ndʋʋ waa na ɖɛɛdɛlɛsɩɖɛ nɛ, sɩ sɩ bɔ kɔná yɩ ɩwɛɛlɛɛ bíya

Beneficiary of a generous reception, the hunchback asks to be brought his grandchildren.

The beggar (here a hunchback) is always tempted to abuse the generosity of his benefactors.

6

A kadaadɩya na kodoovonúm na ɖeezí sɔkɔrɔ sɩ sɩ kʋvʋlʋmɩnɩ nɖɔɔ!

We do not have the right to fault the millet dough because it is black or to give the yam paste reason because it is white.

Justice must be equal for all.

7

Fɔɔ tán nyasɩ ko bu bɩ tála mʋʋrɛ

The dog does not bite his little one to the bone.

We are less severe towards his people.

8

Kutoluú tɛn yɛɛná adɛ baaná

Buttocks do not have an interest in getting angry with the ground.

One must know how to forgive when there are interests to be safeguarded.

9

Ʋgɔm tɛn zɛlɩ ɩsɩɖʋ na nʋvɔ njɔ

The stranger is not the one to whom he returns to seize a body to bury by the feet.

The body of the deceased is led to his grave with his feet in front. The stranger who does not know where the cemetery is, does not have to take it on the side of the feet.

10

Abɔnɩ jɔ bú tán zɩḿ nyɔɔsɩ

With an old woman, a child never dies of hunger.

Grandmothers are supposed to spoil children. One does not die of thirst near a source.

11

A súu wɛ, na bɔ tɔɔ kelimbírée

If there is guinea fowl, why eat chicken?

We always aim for the best.

12

Bú tán mʋzʋ ɩ jaa lábááwʋ bɩ ka ʋ gɔɔ wɛ

As long as his mother lives, the infant will not be forced to suckle his father's purse.

Necessity can lead you to accept what you deem hateful in ordinary times.


13

Bɛ rɛŋɛná maarɩ wúro na na nyán gbaarɩnáa kɔlɔŋááa

Why bother to look over the wall at a leopard being driven into the public square?

You have to know how to be patient.

14

A siḿka waa yáa tɛɛwʋ, ka gʋjʋʋ ndáá gɛ bɩn dɛm

The bird that likes to bring rain will have it on his head.

We harvest what we sowed.

15

Buwá wenka ko zumáa nɛ, kán gbɔwʋ kʋ ʋrʋ

It is when a river is calm that it can be dangerous for the man.

The clothes do not make the man.

16

Ʋrʋ wen zewɔɔ fálálááwʋ ndaá, ɩɩɛ ɛɛɖɔʋɛɛ, ɩɖɔʋɛɛɛɛ

When someone runs in quackgrass, he is either pursued or pursuing.17

Faala cɔwʋ́ gɛ fɩ́nɖɛ nuudi

18

Cangbɔ́ɔ ndɛ́lɛ mɔɔná kɔ nɔɔ́19

Kelimbíre wɛ́n bɛɛ́ nyɛ́ bɛɛŋɩ́ gɛ́ na ɖɩ lɛ́ɛ́ wáámɩ́lɛ nyɛ́ ndɛ́20

Kɔjɔɔrɩya ɖíi tán nɩɩ sɩnɖáázɩ
21

N ɖɔɔndɩ báárɛ tán maazɩ

22

Aa zɛ́ɛ nɛ́ a da lɩ́ɩ núm, hálɩ atenka
23

Ba vɩ́nɛ lééléé nɛ́ ba da na wɩlásɩ hálɩ bo24

Kɔzɔŋa tén zéé na ka lʋ́rʋ gaalangáálɔɔ́

25 Bán jɩɩdɩ́ sɩ sɩ gúúní waa zɩ́, gúúní ta lʋ́rʋ yáá

26

Bíya ɖɔɔndɩ gɛ agala ŋmanɖʋ́

27

A bén zewɔ́ɔ fɔ́ɔ, ka nyɩ sɩ ka galá rɔɔzɩ́ gɛ́

28

A nyéé ɖíízi njɛm mʋ́tʋ, nyán lɩɩná kʋ yɩ ɖaawɔ́rɔ́
Researched
kotokoli tem aduwee in english
report With the click of this button you will proceed to the media-reporting form.
comment
2:2 Timetable
By
Mushamba E K

Time table
2 months ago
49 views
Do Not Panic
By
Edw1n12

Staying Safe Is The Best Option
1 month ago
46 views
Satta matka
By
Sattafixjodi

Sattamatka matkasatta Kalyan matka result Mumbai matka Jodi Indian satta matka result Mumbai matka result fix jodi
3 months ago
123 views
KOTOKOLI TEM LANGUAGE
By
ourotchabu

https://www.youtube.com/channel/UC-gsAtmeN_PYrmzK1sMOxVQ kotokoli tem language channel on youtube warch and lean more more soscribe with that channel fist we will get back to you soon
1 year ago
260 views
Stages of sleeping...... 3 & 4
By
Mushamba E K

This is what takes place when one is sleeping
1 year ago
132 views
कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य
By
km05021990

कीठम झील सिकंदरा से 12 किमी और आगरा से 20 किमी दूर नेशनल हाइवे-2 .......
7 months ago
98 views
ब्रिटिश भारत की पहली महिला स्नातक, बंगाली कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी लेखिका
By
km05021990

ब्रिटिश (गुलाम) भारत में स्नातक करने वाली पहली महिला.....
7 months ago
245 views
Empowering your Career
By
Mushamba E K

Online Learning Courses which are authenticated and recommended globally for both techniques and managerial! <br />
Alison have more than 1000 online courses and then offer bkth certificates and diploma just click the link and start your journey now! Why are you waiting for?<br />
<br />
<br />
<br />
https://alison.com/register/referral/08CF3310263A55FF00954A96A347CB73
7 months ago
101 views
Brother in arms 3 apk+obb android game
By
Puregaming

Get brother in arms 3 android game here apk link https://link-to.net/16566/Bia3
Get obb here https://link-to.net/16566/Obb
1 year ago
238 views
Bio. Abena Adomah Sandra - Spicy Trend
By
spicytrend

All you need to know about this new songstress...
The Biography of Abena Adomah Sandra - Spicy Trend.
1 year ago
462 views

Comments

top
You have to be logged in to write a comment...
Create account
Login
Not yet commented...